Eigendomsvoorbehoud

Alle door CNC-Service geleverde producten blijven eigendom van CNC-Service tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen CNC-Service uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten Overeenkomst(en) te vorderen heeft. Hieronder zijn mede begrepen rente en kosten en vorderingen wegens tekortschieten van de Wederpartij in de nakoming van de Overeenkomst. Het eigendom gaat voorts pas dan op de Wederpartij over, wanneer deze alle vorderingen van CNC-Service ook uit hoofde van andere leveringen of Reparaties geheel voldaan heeft.