Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst, gedaan door of gesloten met CNC-service.nl. Indien deze
voorwaarden éénmaal op een overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn
verklaard, komen partijen daarmee overeen dat zij ook, met uitsluiting van alle
andere voorwaarden, op toekomstige overeenkomsten van toepassing zullen zijn,
zonder dat zij opnieuw toepasselijk verklaard hoeven te worden. Indien deze
algemene voorwaarden aangepast worden, zal een nieuwe versie worden
gepubliceerd op de website van CNC-service.nl. Op overeenkomsten die na die
publicatie zijn gesloten zijn de aangepaste voorwaarden van toepassing.
1.2.
Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken, regelingen of afwijkende bedingen met
betrekking tot een overeenkomst of deze algemene voorwaarden gelden niet als
tussen partijen overeengekomen zolang zij niet door CNC-service.nl schriftelijk zijn
bevestigd.
1.3.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden in een concreet
geval geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het
overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CNC-
service.nl en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
1.4.
Indien CNC-service.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden vordert,
betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn, of dat CNC-service.nl het
recht zou verliezen om op enig moment de stipte naleving van de bepalingen van
deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomst

2.1.
Alle offertes en aanbiedingen van CNC-service.nl zijn vrijblijvend. Een offerte of
aanbieding vervalt van rechtswege indien er voor de acceptatie daarvan een
wijziging optreedt in de condities waaronder de offerte of aanbieding is gedaan,
waaronder begrepen beschikbaarheid en prijsstelling van de aangeboden producten
en diensten.
2.2.
CNC-service.nl kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien die

een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, en de Wederpartij dit redelijkerwijs
heeft dienen te begrijpen.
2.3.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
offerte of de aanbieding opgenomen aanbod is CNC-service.nl daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij CNC-service.nl anders aangeeft.
2.4.
Een samengestelde prijsopgave verplicht CNC-service.nl niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven
prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige orders.
2.5.
Er komt tussen partijen enkel een overeenkomst tot stand op het moment dat CNC-
service.nl een gedane opdracht of geaccepteerde offerte middels schriftelijke
opdrachtbevestiging bevestigt, dan wel vanaf het moment dat CNC-service.nl na
ontvangst van de opdracht daar uitvoering aan geeft.
2.6.
CNC-service.nl kan te allen tijde verlangen dat de Wederpartij op voorhand CNC-
service.nl conveniërende zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen.
In het bijzonder kan hierbij gedacht worden aan afgifte van een bankgarantie.


Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1.
CNC-service.nl spant zich in de gesloten overeenkomst zo goed mogelijk en binnen
de genoemde termijn(en) uit te voeren. Opgegeven termijnen betreffen telkens
streefdata. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering
van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan levert
overschrijding daarvan derhalve geen tekortkoming onder de overeenkomst op.
Daarnaast zijn (op)leverdata nimmer fatale termijnen in de zin van het Burgerlijk
Wetboek. Voor verzuim is derhalve een ingebrekestelling vereist.
3.2.
Indien CNC-service.nl gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van
de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de
Wederpartij deze juist en volledig aan CNC-service.nl ter beschikking heeft gesteld.
3.3.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan CNC-service.nl de uitvoering
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de
Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
3.4.
CNC-service.nl is gerechtigd te allen tijde tot verhoging van een overeengekomen
prijs over te gaan, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of

verplichting ingevolge de wet of regelgeving, of haar oorzaak vindt in een stijging van
de prijs van grondstoffen, lonen, of op andere gronden die bij het aangaan van de
overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Een prijswijziging zal op
voorhand kenbaar worden gemaakt. Indien de wederpartij daarin aanleiding ziet om
de overeenkomst te beëindigen dient zij dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
24 uur kenbaar te maken. In dat geval zullen enkel de tot dat moment gemaakte
kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de
overeenkomst

4.1.
CNC-service.nl is, in aanvulling op de wettelijke bevoegdheden, gerechtigd de
nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien:
 de Wederpartij haar verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 CNC-service.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen, ter beoordeling
aan CNC-service.nl;
 de Wederpartij verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
is;
 ten aanzien van de Wederpartij haar faillissement / surseance van betaling
wordt aangevraagd of uitgesproken, of er ten laste van de Wederpartij beslag
wordt gelegd.
4.2.
In aanvulling op de wettelijke bepalingen geldt dat indien de Wederpartij haar uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt CNC-service.nl telkens
gerechtigd is de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadeloosstelling is verplicht. In ieder geval is, indien de overeenkomst wordt
ontbonden de Wederpartij, naast uit de wet voortvloeiende verplichtingen, gehouden
aan CNC-service.nl een vergoeding te voldoen ter waarde van de tot dat moment
uitgevoerde werkzaamheden.
4.3.
Voorts is CNC-service.nl telkens bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen
die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van CNC-service.nl kan worden gevergd. Daarbij kan onder meer
worden gedacht aan het geval dat tijdens uitvoering van de werkzaamheden
omstandigheden aan het licht komen die maken dat de overeenkomst niet kan
worden uitgevoerd als voorzien, bijvoorbeeld omdat defecte onderdelen niet hersteld
of vervangen blijken te kunnen worden.
4.4.
Ook in geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of

faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie
maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een
andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over haar
vermogen kan beschikken, staat het CNC-service.nl vrij om de overeenkomst
terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te
annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling.
4.5.
Een verzoek tot annulering van de opdracht zal enkel goed bevonden zijn tegen
betaling van een door CNC-service.nl vast te stellen vergoeding voor de op dat
moment reeds gemaakte kosten en door annulering gederfde winst. CNC-service.nl
heeft te allen tijde het recht een verzoek tot annulering te weigeren.


Artikel 5 Prijs en betaling

5.1.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen brengt CNC-service.nl voor de door
haar verrichte werkzaamheden de bij haar gebruikelijke prijzen in rekening. Alle door
CNC-service.nl genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
5.2.
Indien een prijs is overeengekomen en de uitvoering van de overeenkomst door
–CNC-service.nl meer tijd vergt of meer kosten met zich meebrengt dan zij
redelijkerwijs mocht verwachten is CNC-service.nl gerechtigd de overeengekomen
prijs aan te passen overeenkomstig de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden.
5.3.
CNC-service.nl zal een prijsverhoging overeenkomstig artikel 5.2. vooraf aan de
wederpartij meedelen. De wederpartij is bevoegd om in een dergelijk geval, binnen
14 dagen nadat de betreffende mededeling is gedaan, de overeenkomst met CNC-
service.nl te ontbinden, in welk geval een vergoeding voor de op dat moment reeds
uitgevoerde werkzaamheden verschuldigd is.
5.4.
CNC-service.nl is telkens gerechtigd om, voorafgaand aan de uitvoering van de
overeenkomst, vooruitbetaling van de (in redelijkheid te verwachten) prijs te
verlangen. CNC-service.nl is daarnaast gerechtigd gedurende de looptijd van de
overeenkomst tussentijds te factureren.
5.5.
Alle door CNC-service.nl verzonden facturen moeten binnen 14 dagen na
factuurdatum zijn betaald, tenzij anders overeengekomen. Klachten over de factuur
dienen eveneens binnen deze termijn kenbaar te zijn gemaakt, op straffe van verval
van alle rechten. Bij het in gebreke blijven van een tijdige betaling verkeert de
wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een nadere
ingebrekestelling vereist is. Gedurende het verzuim van de Wederpartij heeft CNC-
service.nl recht op een rentevergoeding van 1,5% per maand over het openstaande
bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt gerekend.
Daarnaast is vergoeding van de werkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten

verschuldigd, welke worden gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag, tenzij de
werkelijke kosten hoger zijn. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken in de
eerste plaats tot mindering van de kosten, vervolgens tot mindering van de
opengevallen rente en tenslotte tot mindering van de hoofdsom.
5.6.
Ter zake hetgeen de Wederpartij aan CNC-service.nl verschuldigd is kan de
wederpartij geen beroep doen op opschorting of verrekening, op welke grond dan
ook.


Artikel 6 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
6.1.
Door CNC-service.nl geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen
die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en
waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten
Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of de geleverde zaken geschikt zijn
voor het door haar voorgenomen gebruik. CNC-service.nl garandeert niet dat door
haar geleverde artikelen buiten Nederland bruikbaar zijn. Door CNC-service.nl
geleverde diensten, waaronder in het bijzonder begrepen reparaties en expertise-
onderzoeken, betreffen telkens inspanningsverplichtingen. CNC-service.nl spant
zich, zoveel als van haar verwacht mag worden, in om de door de Wederpartij
gewenste doelstellingen en reparaties te bereiken, maar garandeert niet dat haar
inspanningen daartoe zullen leiden.
6.2.
De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 24 maanden
na levering van gerepareerde zaken en voor 24 maanden van levering van verkopen,
tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn
overeengekomen. Indien de door CNC-service.nl verstrekte garantie een zaak betreft
die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garantie
zoals die door deze derde aan CNC-service.nl werd verstrekt, tenzij anders vermeld.
6.3.
CNC-service.nl kan niet worden aangesproken ten aanzien van een gebrek dat
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de betreffende zaak, ofwel
gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de
Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming vanCNC-
service.nl, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht
dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd
die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt
op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin
aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van
omstandigheden waar CNC-service.nl geen invloed op kan uitoefenen, daaronder
begrepen weersomstandigheden.
6.4.
De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk is vanaf het moment dat de zaken hem ter beschikking zijn
gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij (voor zover redelijkerwijs mogelijk) te

onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn
overeengekomen. Gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan
CNC-service.nl te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten. Later aan
het licht gekomen gebreken, enkel voor zover die redelijkerwijs niet eerder ontdekt
konden worden, dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen drie dagen na
ontdekking daarvan, schriftelijk aan CNC-service.nl te worden gemeld. De melding
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat
CNC-service.nl in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient CNC-service.nl
in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en deze op eerste
verzoek op eigen kosten aan CNC-service.nl te doen toekomen.
6.5.
Indien vaststaat dat een zaak of dienst gebrekkig is geleverd en dienaangaande tijdig
is gereclameerd zal CNC-service.nl de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na
retourontvangst daarvan dan wel (indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is)
schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek: ofwel vervangen, ofwel
zorgdragen voor herstel daarvan, ofwel het voor de zaak in rekening gebrachte
bedrag crediteren, dit alles ter keuze van CNC-service.nl. In geval van vervanging of
herstel is de Wederpartij gehouden om de gebrekkige zaak op eigen kosten aan
CNC-service.nl te retourneren, tenzij CNC-service.nl anders aangeeft. Indien de
wederpartij van mening is dat CNC-service.nl haar verplichtingen op grond van de
overeenkomst niet of niet correct dan wel onvoldoende is nagekomen, is zij te allen
tijde gehouden de door CNC-service.nl gerepareerde en/of geleverde zaken aan
haar te retourneren, teneinde haar in de gelegenheid te stellen de verplichtingen op
grond van de overeenkomst alsnog correct na te komen. Indien de wederpartij niet
aan deze verplichting voldoet vervalt ieder recht ter zake de niet nakoming. Buiten
hetgeen in dit artikel is bepaald is CNC-service.nl geen vergoeding verschuldigd.
6.6.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, bijvoorbeeld doordat een
defect is ontstaan door onkundig gebruik, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoeks-, test- en transportkosten, voor rekening van de
Wederpartij.
6.7.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van
alle vorderingen en verweren jegens CNC-service.nl één jaar, te rekenen vanaf het
moment dat de vordering is ontstaan.


Artikel 7 (Niet) Nakoming
7.1.
CNC-service.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die
niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
7.2.
Onder overmacht wordt tussen partijen in ieder geval verstaan: stakingen, tekort aan

producten, tekort aan arbeidskracht, technische storingen, gebrek aan grondstoffen,
stroom-/wateruitval, gebrekkige of onvolledige nakoming door derden, waaronder
begrepen post- en pakketdiensten, dit alles los van de vraag of de betreffende
omstandigheid aan CNC-service.nl valt toe te rekenen.
7.3.
CNC-service.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar
verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan
is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplicht te zijn
tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover CNC-service.nl ten tijde
van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CNC-service.nl
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat
te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake
van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1.
De door CNC-service.nl geproduceerde, geleverde en nog te leveren zaken blijven
eigendom van CNC-service.nl totdat de wederpartij al hetgeen zij voor de
geproduceerde, geleverde of nog te leveren zaken op grond van een overeenkomst
met CNC-service.nl verschuldigd is en verschuldigd zal zijn, aan CNC-service.nl
heeft voldaan.
8.2.
Zaken waarop eigendomsvoorbehoud van CNC-service.nl rust, mogen slechts in het
kader van diens normale bedrijfsuitvoering door de wederpartij worden doorverkocht.
8.3.
In het geval de wederpartij haar verplichtingen jegens CNC-service.nl niet nakomt,
dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is CNC-
service.nl gerechtigd geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, bij de
wederpartij of derden die de zaken voor de wederpartij houden, weg te halen of weg
te doen halen. De wederpartij dient CNC-service.nl hiertoe volledige medewerking te
verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens CNC-service.nl een onmiddellijk
opeisbare boete verbeurt van 10% van het door de wederpartij verschuldigde, voor
iedere dag dat zij jegens CNC-service.nl in gebreke blijft haar medewerking te
verlenen.
8.4.
Alle door CNC-service.nl aan de Wederpartij geleverde zaken worden geleverd onder
voorbehoud van een stil pandrecht ten behoeve van CNC-service.nl, welk pandrecht
ziet op al hetgeen de wederpartij jegens CNC-service.nl is verschuldigd of
verschuldigd zal zijn.


Artikel 9 Levering en risico-overgang
9.1.

CNC-service.nl kiest het vervoermiddel waarmee de bedoelde leveringen
plaatsvinden. Levering vindt plaats op het vooraf door de wederpartij aangegeven
adres.
9.3
Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie
of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is CNC-service.nl gerechtigd de
zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.


Artikel 10 Intellectuele eigendom
10.1.
De wederpartij garandeert dat CNC-service.nl met het uitvoeren van de
overeenkomst geen inbreuk zal maken op enig recht van intellectuele eigendom van
derden en dat het verrichten van deze werkzaamheden ook overigens niet
onrechtmatig is jegens enige derde. De wederpartij vrijwaart CNC-service.nl voor alle
aanspraken van derden ter zake.
10.2.
Indien CNC-service.nl vermoedt dat inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden
zoals in het eerste lid omschreven, is zij gerechtigd om hetzij de nakoming van haar
verplichtingen op grond van de overeenkomst op te schorten totdat onomstotelijk
komt vast te staan dat geen inbreuk op rechten van derden plaats vindt, hetzij de
overeenkomst te ontbinden. In beide gevallen is CNC-service.nl niet schadeplichtig
jegens de wederpartij en komen de door CNC-service.nl gemaakte kosten voor
rekening van de wederpartij.
10.3.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst door CNC-service.nl (nieuwe)
rechten van intellectuele eigendom ontstaan, berusten deze bij CNC-service.nl.
10.4.
CNC-service.nl verleent aan de Wederpartij een niet exclusief en niet overdraagbaar
gebruiksrecht ten aanzien van de in lid 3 bedoelde rechten van intellectuele
eigendom.
10.5.
CNC-service.nl heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar
zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken.


Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1.
CNC-service.nl is jegens de Wederpartij nimmer aansprakelijk voor een hoger
bedrag dan de prijs die de wederpartij in het kader van de betreffende overeenkomst
aan CNC-service.nl verschuldigd was.
11.2.
CNC-service.nl is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door gedragingen van
haarzelf, haar medewerkers en/of door haar ingeschakelde personen, tenzij sprake is

van opzet of grove schuld van CNC-service.nl zelf of haar leidinggevende
ondergeschikte(n).
11.3.
CNC-service.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een gebrek
c.q. gebreken in aan CNC-service.nl geleverde zaken, die zij aan de wederpartij heeft
door geleverd, tenzij en voor zover CNC-service.nl die schade kan verhalen op haar
leverancier.
11.4.
CNC-service.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en/of zuivere
vermogensschade; daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.5.
CNC-service.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verlies van data,
software instellingen en parameters die zich op ter reparatie of onderzoek
aangeboden zaken bevinden. Evenmin is CNC-service.nl aansprakelijk voor het
verlies van bedrijfsgarantie op ter reparatie of onderzoek aangeboden zaken.
11.6.
Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van
hetgeen waartoe zij jegens CNC-service.nl gehouden is, dan is de Wederpartij
aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van CNC-
service.nl daardoor direct of indirect ontstaan.


Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1.
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CNC-service.nl partij is, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het
buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken
partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
wordt uitgesloten.
12.2.
Alle geschillen worden beslecht langs de minnelijke weg of, in geval dat niet mogelijk
blijkt, door de absoluut bevoegde rechter in Groningen. CNC-service.nl is evenwel
gerechtigd om eventuele geschillen ook voor te leggen aan de rechter die op grond
van de wet bevoegd is kennis te nemen van het geschil..